نظارت چاپ

نظارت چاپ

ناظر فنی چاپ کسی است که علاوه بر کارور درجه دو کامپیوتر بتواند از عهده تشخیص انواع چاپ ، نظارت بر لی آت موضوعات چاپی ، تشخیص کیفیت عکس و اسلایدها ، طرح های چاپی ، کارهای لیتوگرافی و فرایندهای چاپ و برش و صحافی ، هزینه یابی برآید .و اصولا نظارت چاپ چیست؟

در ایتدا به معرفی وظیفه های یک ناظر چاپ میپردازیم تا بتوانیم متوجه ماهیت کنترل فرایند چاپ شویم

وظایف ناظر چاپ چیست ؟

 1. توانایی نظارت بر لی آت موضوعات چاپی
 2. آشنایی با موضوعات چاپی و کاربرد آنها
  • بروشور و کاربرد آن
  • کاتالوگ و کاربرد آن
  • پوستر و کاربرد آن
  • انواع کارت و کاربرد آنها
  • سربرگ و کاربرد آنها
  • پاک نامه و کاربرد آنها
  • نشریات و کاربرد آنها
  • کتب و جزوات
 3. آشنایی با مفهوم لی آت و کاربرد آن در فرایند چاپ
 4. آشنایی با مفهوم هنر و کاربرد آن در چاپ
 5. آشنایی با روانشناسی رنگ و کاربرد آن در هنر
 6. توانایی تشخیص انواع چاپ و کاربرد آن
 7. آشنایی با صنعت چاپ و تاریخچه آن
 8. آشنایی با روش های چاپ و کاربرد آنها
  • چاپ ملخی و کاربرد آن
  • چاپ طلاکوب و کاربرد آن
  • چاپ افست و کاربرد آن
  • چاپ فلسکو و کاربرد آن
  • چاپ هلیو و کاربرد آن
  • چاپ فلوک (پفکی) و کاربرد آن
 9. شناسایی اصول تشخیص انواع چاپ
 10. تونایی تشخیص عوامل موثر محیط کار
 11. آشنایی با عوامل موثر فیزیکی محیط کار
 12. آشنایی با عوامل فیزیولوژیکی محیط کار
 13. آشنایی با عوامل بیولوژیکی محیط کار
 14. آشنایی با ارگونومی
 15. شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر محیط کار
 16. توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار
 17. توانایی تشخیص انواع چاپ به کاربرد آن
 18. توانایی نظارت بر لی آت موضوعات چاپی
 19. توانایی تشخیص کیفیت عکس و اسلایدهای موضوعات چاپی
 20. توانایی تشخیص کیفیت طرح های موضوعات چاپی
 21. توانایی تشخیص کیفیت کارهای لیتوگرافی
 22. توانایی نظارت و تشخیص کیفیت فرایندهای چاپ
 23. توانایی تشخیص کیفیت صحافی فرم های چاپی
 24. توانایی هزینه یابی از فرایندهای چاپ
 25. توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی و استانداردهای تضمین کیفیت