چاپ برجسته

چاپ برجسته

لترپرس یکی از انواع روشهای چاپ هست. همنطوری که اطلاع دارید ما روش های مختلف چاپی داریم که تقسیم بندی برای آن ها از ابعاد مختلف وجود دارد . یکی روشهای تقسیم بندی روش های چاپ روشی هست که در آن ما لوح چاپی رو مبنای تقسیم قرار می دهیم .

چاپ لترپرس حروف برجسته

منظور ما از لوح چاپی هر سطحی هست که ما با استفاده از روش های خاص تصاویر و حروف مورد نظر را برای چاپ باید ابتدا بر روی اون منتقل کنیم تا در مراحل بعدی با آغشته شدن اون به مرکب یا هر روش ماده دیگه ای غیر از مرکب بشه تصاویر رو از روی اون بر روی سطح چاپ شونده ای مثل کاغذ یا … منتقل کرد.

دستگاه چاپ لتتر پرس

لوح چاپ به عنوان یک سطح می تواند انواع و اشکال مختلفی داشته باشه اما وقتی صحبت از چاپ هست شکلی که تصاویر ما بر روی اون نقش بسته اهمیت پیدا می کنه و مبنای ما برای تقسیم بندی روش های چاپ می شود:

  1. روش برجسته
  2. روش گود